Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Newsy


2007-06-17

Ukaza?a si? nowa wersja asemblera Mads 1.7.7. Zmiany:
- dodany nowy prze??cznik -B:ADDRESS umo?liwiaj?cy asemblacje od zadanego adresu,
- dodany nowa opcja OPT F+- pozwalaj?ca tworzy? bloki ci?g?ej pami?ci (przydatne dla cartów),
- dodana obs?uga parametrów typu .LONG i .DWORD przekazywanych do procedur .PROC typu .VAR (poprzednio akceptowanymi typami parametrów by? tylko .BYTE i .WORD),
- dodana nowa dyrektywa .FL realizuj?ca zapis liczb rzeczywistych REAL w formacie FP Atari,
- umo?liwiony zosta? zapis warto?ci innych typów ni? tylko .BYTE w bloku .ARRAY,
- dodana obs?uga typów wielokrotnych dla .STRUCT, poprzednio takie typy by?y akceptowane jednak pami?? nie by?a w?a?ciwie dla nich rezerwowana, ,
- poprawione b??dy dotycz?ce generowania kodu relokowalnego zauwa?one przez Laoo,
- b??d 'Addres relocation overload' wyst?pi teraz tylko gdy wyra?enie b?dzie dotyczy? wi?cej ni? jednej etykiety relokowalnej, poprzednio ka?de wyra?enie z udzia?em etykiety relokowalnej powodowa?o wy?wietlenie tego komunikatu b??du,
- blok aktualizacji symboli plublicznych rozszerzony zosta? o mo?liwo?? przekazywania sta?ych ró?nych typów B-YTE, W-ORD, L-ONG, D-WORD, poprzednio przekazywanym typem by? tylko W-ORD,
- zmienione dzia?anie dyrektywy .VAR w blokach .LOCAL znajduj?cych si? w bloku .PROC, zmienne takie zawsze odk?adane s? na ko?cu bloku przed dyrektyw? .ENDP, w pozosta?ych przypadkach na ko?cu bloku .LOCAL przed dyrektyw? .ENDL,
- umo?liwiona zosta?a relokowalno?? kodu generowanego przez dyrektywy .WHILE i .TEST,
- poprawione dzia?anie testowania warto?ci typu .WORD w kodzie generowanym przez dyrektywy .WHILE i .TEST,
- dodana nowa dyrektywa .ADR zwracaj?ca adres etykiety przed zmian? adresu asemblacji,
- dodana nowa dyrektywa .LEN zwracaj?ca d?ugo?? bloków zdefiniowanych przez .PROC i .ARRAY,
- poprawiony piorytet dla operacji dzielenia i mno?enia, obecnie dzielenie ma wy?szy piorytet od mno?enia,
- komentarze z ko?ca linii nie poprzedzone znakiem komentarza b?d? powodowa? wyst?pienie b??du 'Unexpected end of line',
- dodana mo?liwo?? przypisania zmiennej pól zdefiniowanych przez strukture,
- rozszerzona sk?adnia .STRUCT o mo?liwo?? dodania nowych pól bez definiowania nazwy pola,
- rozszerzona sk?adnia makro rozkazu MWA o mo?liwo?? u?ycia adresowania po?redniego strony zerowej postindeksowanego Y,
- rozszerzona sk?adnia dyrektywy .EXTRN, obecnie mo?liwe jest zapowiedzenie wi?kszej ilo?ci etykiet ró?nych typów w jednym wierszu, zapowiedzenie procedury .PROC w takim wierszu musi znajdowa? si? na jego ko?cu,
- rozszerzona sk?adnia dyrektywy .VAR, obecnie mo?liwe jest zadeklarowanie wi?kszej ilo?ci etykiet ró?nych typów w jednym wierszu oraz przypisanie im adresu od którego zostan? od?o?one w pami?ci,
- rozszerzona sk?adnia dla parametrów procedur przekazywanych przez zmienne .VAR, mo?liwe jest podanie przesuni?cia,
- dodana nowa dyrektywa .NOWARN wy??czaj?ca wy?wietlenie ostrze?enia dla aktualnie asemblowanego wiersza,
- dodane nowe makro rozkazy PHR, PLR, realizuj?ce odk?adanie i zdejmowanie warto?ci rejestrów z udzia?em stosu sprz?towego,
- dodane nowe makro rozkazy ADB, SBB realizuj?ce dodawanie i odejmowanie warto?ci typu .BYTE,
- dodana mo?liwo?? u?ycia sk?adni C dla liczb szestnastkowych.

dodał: TeBe/MadTeam

nie u?ywam ale great job !
grzeniu, 2007-06-17 18:40:29, 82.146.248.39

uuu, nie widze t?umaczenia po angielsku :)
tebe, 2007-06-17 19:00:17, 83.20.5.9

Bo nie podesla?e? ;P
Vasco/Tristesse, 2007-06-18 13:07:44, 194.114.150.115

a czemu ostatnia wersja jaka sciagnalem to jest 1.7.7 a tu jako nowosc podaje sie 1.7.6? :)
mikey, 2007-06-18 21:12:51, 213.77.138.16

zmian jest tak du?o, ?e zastanawiam si?, czy nie zacz?? pisa? w madsie :) -
pin, 2007-06-19 01:22:27, 83.175.191.60

Pewnie nawet tebe nie wykorzystuje cho?by 1/10 tych wszystkich nowo?ci.
Epi, 2007-06-19 07:31:12, 80.53.8.74

Mikey: Bo jak si? tu pojawi?o, to nie by?o 1.7.7...
Vasco/Tristesse, 2007-06-19 10:03:37, 194.114.150.115

czas porzucic C i kodowac w true langwisz
pajero, 2007-06-22 20:00:19, 213.238.106.143

do wersji 1.7.7 przyczyni? si? Laoo
tebe, 2007-06-25 18:33:19, 83.20.58.190

autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)

   Wyszukaj pliki   

więcej

     Domeny     


adept.atari8.info
atarynka.atari8.info
drac030.atari8.info
east.atari8.info
ekranownia.atari8.info
epi.atari8.info
g2f.atari8.info
gury.atari8.info
hardware.atari8.info
jaskier.atari8.info
jindroush.atari8.info
mads.atari8.info
madteam.atari8.info
makeatr.atari8.info
mapy.atari8.info
radiouxa.atari8.info
real3d.atari8.info
tajemnice.atari8.info
trub.atari8.info
yiear.atari8.info