Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startow± RSS PL EN

   Wyszukaj pliki   

więcej

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

ABBUC Software Contest 2006


1) Zasady generalne:

Ostateczny termin składania prac do konkursu został ustalony na dzień 15 sierpnia 2006 (do północy). ABBUC zapewnia następuj±ce nagrody:
1sze miejsce: 500 euro.
2gie miejsce: 250 euro.
3cie miejsce: 125 euro.
4te miejsce: 75 euro.
5te miejsce: 50 euro.

ABBUC będzie miał prawo do publikacji programów zgłoszonych do konkursu w wydawanych przez siebie magazynach; prawa autorskie pozostaj± własno¶ci± autorów, którzy mog± dowolnie dysponować swoim dziełem po zakończeniu konkursu. Prezentacja prac będzie miała miejsce na imprezie Unconventional we wrze¶niu, oraz w magazynach ABBUCa, za¶ decyzje i rozdanie nagród będ± miały miejsce podczas dorocznego spotkania ABBUCa w paĽdzierniku. Autorzy prac nie musz± być obecni na żadnej z tych imprez, nagroda będzie wysłana zwycięzcom poczt± lub na konto bankowe, zakładaj±c, że ABBUC będzie posiadał te dane...

2) Typy i rozmiary programów:

Programy zgłoszone na konkurs musz± należeć do jednej z kategorii: a) Gra, b) Aplikacja (również: Program Użytkowy, Narzędziowy itp.) lub c) System Operacyjny (DOS). Wszelkiego rodzaju dema/intra nie s± dozwolone, nie s± dopuszczalne również wszelkiego rodzaju wersje pre- i beta (program wystawiany do konkursu musi być ukończony). Dla zachowania kompatybilno¶ci program musi się uruchamiać przynajmniej na komputerach Atari XL lub XE, co znaczy: na standardowych maszynach z 64 lub 128 KB pamięci. Rozszerzenia sprzętowe i sprzęt dodatkowy może być obsługiwany, ale nie może być warunkiem uruchomienia programu. Wierzcie, lub nie, ale ABBUC Software Ressort, jak również członkowie ABBUCa sprawdz± "jako¶ć" oraz "kompatybilno¶ć" wszystkich zgłoszonych prac...

3) Formaty i języki:

Programy zgłaszane na konkurs mog± być wysyłane jako dyskietki 5,25" lub pliki ATR, ale dopuszczalne s± tylko gęsto¶ci pojedyncza i rozszerzona. Co więcej, praca musi posiadać krótk± dokumentację, która może być umieszczona w samym programie, lub w doł±czonym pliku tekstowym. Ponadto istotne jest użycie języka niemieckiego (lub w ostateczno¶ci przynajmniej angielskiego), oraz krótkie obja¶nienie sposobu uruchamiania programu, żeby każdy mógł sobie poradzić z obsług±. Dopuszczone s± wszystkie kompatybilne z Atari języki programowania, ale produkt ostateczny musi być skompilowany, aby można było program uruchomić nie posiadaj±c tego języka programowania. Jedynym wyj±tkiem s± programy napisane w Atari Basicu oraz Turbo Basicu XL, które to posiada każdy użytkownik Atari. Doł±czenie kodu Ľródłowego programu nie jest wymagane, wersja skompilowana i uruchamialna jest wystarczaj±ca...

Miłego programowania życzy ABBUC Software Ressort
(CharlieChaplin / Andreas Magenheimer)

tłumaczenie v. 1.1, 29 listopada 2004 - Jurgi/Tristesse


English Version:

1) General Rules:

The Deadline for the software-contest has been set to 15. August 2006 (until midnight). ABBUC will therefore spend the following Prices:
1st Place: 500 Euro
2nd Place: 250 Euro
3rd Place: 125 Euro
4th Place: 75 Euro
5th Place: 50 Euro

For all registered contest programs, ABBUC will get the right of a premiere-release on its magazine; the Copyright will still remain by the author, who can use his program freely after the contest. The presentation of the programs will take place at the Unconventional fair in September and on the ABBUC magazines, whereas the decision and pricing will take place at the annual ABBUC meeting in October. There is no need for the author to be present at any of these events, the price will still be send to the author's postal adress or his bank account, provided that ABBUC has these adresses...

2) Program Types & Size:

The software-contest programs must be one of the following program-types: a) Game/s, b) Application/s (also Tools, Utilities, etc.) and c) Operating Systems (DOS). Not allowed are any kinds of demos or intros, also not allowed are any beta- or pre-versions (meaning the contest programs must be finished). For compatibility reasons one must make sure, that the programs work at least on Atari XL or XE computers, which means standard 64k or 128k machines. Additional or extra hardware can be supported, but it must not be a requirement to own this extra hardware to load the program. Believe it or not, the ABBUC Software Ressort, as well as all ABBUC members, will do a "Quality" and "Compatibility" check of all registered contest programs...

3) Format and Languages:

The software-contest programs can be send as 5,25" Atari disk(s) or as ATR-image(s), but they must use Single (90k) or Enhanced (130k) density. Furthermore, the program must have a short documentation, this can be included in the program (internally) or as a separate text-file (externally). It is therefore important, that one uses german or at least english language (and explains shortly how the program has to be loaded), so that everyone can handle the program. All Atari 8Bit compatible languages are allowed as programming languages, but all of them have to be compiled in the end, so that one can load the program without having to own a certain programming language. The only exceptions here are Atari Basic and Turbo Basic XL source listings, since every Atari user owns these languages. Lastly one needn't supply any source-codes for the contest programs, the finished loadable or executable program is enough...

Happy programming wishes the ABBUC Software Ressort !!
(CharlieChaplin / Andreas Magenheimer)


Deutsche Version:

1) Allgemeine Regeln:

Der Abgabeschluß für den Software-Wettbewerb wurde auf den 15. August 2006 festgelegt. Folgende Preise werden vom ABBUC vergeben:
1. Platz: 500 Euro
2. Platz: 250 Euro
3. Platz: 125 Euro
4. Platz: 75 Euro
5. Platz: 50 Euro

Der ABBUC erhält für die angemeldeten Programme das Erstveröffentlichungsrecht für das Magazin bzw. den Software-Wettbewerb; das Copyright bleibt jedoch weiterhin beim Autor, der sein Programm nach dem Wettbewerb frei verwenden kann. Die Präsentation der Programme wird auf der Unconventional und im ABBUC Magazin stattfinden, die endgültige Entscheidung und Preisvergabe hingegen auf der ABBUC-JHV in Herten im Oktober. Der Autor muß bei beiden Veranstaltungen (Präsentation, Preisvergabe) nicht unbedingt anwesend sein, er erhält den Preis dann trotzdem zugesandt oder überwiesen, sofern dem ABBUC dafür die Postadresse und/oder Bankverbindung vorliegt...

2) Programm Typen und Größe:

Bei den Wettbewerbs-Programmen darf es sich um folgende Programmtypen handeln: a) Spiel/e, b) Anwendung/en (auch Tools, Utilities, etc.) und c) Betriebs-Systeme (DOS). Nicht erlaubt sind jegliche Formen von Demos oder Intros, sowie Beta-, Vorab-, oder Pre-Versionen (die Programme müssen fertiggestellt sein). Bei der Kompatibilität ist zu beachten, daß die Programme mind. auf einem XL oder XE Rechner laufen müssen, d.h. auf einem Standard 64k oder 128k Atari XL/XE. Es darf zwar Zusatzhardware unterstützt werden, diese darf aber nicht die Voraussetzung zum Laden oder Laufen des Programmes sein. Und ob man es nun glaubt oder nicht, das ABBUC Software Ressort (und auch alle ABBUC Mitglieder) wird (werden) einen "Qualitäts" und "Kompatibilitäts" Check aller angemeldeten Wettbewerbs-Programme durchführen...

3) Format und Sprachen:

Das Wettbewerbs-Programm kann auf 5,25" Atari-Disk(s) oder als ATR-Image(s) eingereicht werden, es muß als 90k (SD) oder 130k (ED) Disk-Format bzw. ATR-Image vorliegen. Zu dem Programm muß eine kurze Anleitung vorliegen, diese kann entweder im Programm (intern) enthalten sein oder als Text-Datei (extern) dazugefügt werden. Wichtig ist hierbei, daß entweder Deutsch oder Englisch verwendet wird (und kurz erklärt wird wie das Programm zu laden ist), damit auch jeder das Programm bedienen kann. Es sind übrigens alle Atari 8Bit kompatiblen Programmiersprachen erlaubt, jedoch am Ende nur Kompilate, damit jeder das Programm laden kann. Ausnahmen sind lediglich Atari Basic und Turbo Basic XL - hier sind auch Sources bzw. Listings erlaubt, da diese Sprachen ja jeder Atarianer besitzt. Zu den Programmen bzw. Kompilaten muß keinerlei Sourcecode beiliegen, das fertige bzw. lauffähige Programm ist schon ausreichend...

Also dann, viel Spaß beim Programmieren - euer ABBUC Software Ressort.
(Charlie Chaplin / Andreas Magenheimer)


autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za tre¶ć komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będ± usuwane, a ich autorzy mog± być pozbawiani możliwo¶ci dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wgl±du w siedzibie redakcji. :)