Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

   Wyszukaj pliki   

więcej

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

ABBUC Hardware Contest 2005


Imi i nazwisko uczestnika: ______________________________________________

Ulica, nr: _______________________________________________________________

Kod poczt., miasto: ______________________________________________________

Kraj: ____________________________________________________________________

Nr telefonu: _____________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________

Opis sprztu: ____________________________________________________________
(krtko i zwile) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Mj sprzt zgaszam do nastpujcego konkursu (zaznacz):

 • "najlepszy Sprzt 2005"
 • "najlepszy Sprzt w opracowaniu"

Podpisanie formularza zgoszeniowego oznacza zgod na publikacj dostarczonej dokumentacji do wgldu dla czonkw klubu (w magazynie klubowym). Zgaszajcy wyraa zgod na publikacj jego imienia/nazwiska, adresu, dostarczonej dokumentacji sprztu i plikw dla wewntrznych (i niekomercyjnych) potrzeb klubu. Deklaruje rwnie, e zgoszony do konkursu produkt nie narusza praw osb trzecich. Jakiekolwiek naruszenie takich praw spowoduje wykluczenie z udziau w konkursie. Uczestnik zwalnia te organizatora (ABBUC e.V.) z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci prawnej za naruszenie praw autorskich itp. Swoim podpisem uczestnik potwierdza znajomo, zrozumienie i akceptacj zasad konkursu.

Data/Podpis: _________________ / _________________________________________

Niniejszy formularz naley wydrukowa *) i wysa (wypeniony i podpisany), poczt lub faksem do:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Konkurs:

Celem promocji tworzenia nowego sprztu dla omiobitowych komputerw Atari, ABBUC e.V. organizuje niniejszy konkurs sprztowy. Zasady uczestnictwa s wyszczeglnione w nastpnych punktach...

1.2 Nagrody:

Na dorocznym spotkaniu czonkw klubu ABBUC (JHV) wrczone bd nastpujce nagrody:

 • nagroda gwna "najlepszy Sprzt 2005"
 • nagroda dodatkowa "najlepszy Sprzt w opracowaniu"

1.3 Regulamin i zasady konkursu:

1.3.1 Sprawdzenie jakoci

Sprzt zgaszany do konkursu musi by dostarczony szefowi dziau sprztowego celem wykonania pre-testw i dopuszczenia do konkursu. Sprawdzana bdzie jako dokumentacji sprztu gotowego do produkcji. Po zatwierdzeniu pracy przez szefa dziay sprztowego naley przesa przynajmniej jeden w peni dziaajcy egzemplarz. Po zakoczeniu konkursu / dorocznym spotkaniu klubu ABBUC (JHV) w padzierniku sprzt zostanie zwrcony wacicielowi.

1.3.2 Warunki wstpne:

Dopuszczony jest wycznie sprzt/rozszerzenia przeznaczone dla omiobitowych komputerw Atari (600XL, 800XL, 65XE, 130XE). Dopuszczamy a) wszelki sprzt/rozszerzenia dla komputerw i b) niezalene urzdzenia peryferyjne. Modyfikacje ju istniejcych produktw (sprztu) s wykluczone. Co wicej, uczestnik musi zagwarantowa, e adne specjalne oprogramowanie (systemy operacyjne, jzyki programowania, aplikacje) nie s absolutnie konieczne do uytkowania zgaszanego sprztu, za wyjtkiem oprogramowania doczonego do zgaszanego sprztu i wolnego od wszelkich praw osb trzecich.

W przypadkach niejednoznacznych, szef dziau sprztowego (we wsppracy z szefem klubu) zadecyduje o przyjciu lub odrzuceniu zgoszenia.

1.4 Warunki zgoszenia:

 • wysanie w peni dziaajcego sprztu / rozszerzenia oraz kompletnej dokumentacji, schematw, instrukcji itd. celem udziau w konkursie na "najlepszy Sprzt 2005" (zob. rwnie pkt 1.5: termin!)
 • wysanie kompletnej dokumentacji, schematw, instrukcji itd. (np. prototypu) celem udziau w konkursie na "najlepszy Sprzt w opracowaniu" .
 • dokumentacja, instrukcja itd musi by czytelnie i zrozumiale napisana po angielsku lub niemiecku.
 • minimum trzy zdjcia w formie cyfrowej, (w min. rozdzielczoci 1024*768dpi, 24Bit kolor).
 • dostarczony sprzt (i odpowiednie oprogramowanie) nie moe narusza praw osb trzecich. Wszelkie zgoszenia, gdzie naruszenie praw autorskich nie moe by wykluczone z ca pewnoci, NIE wezm udziau w konkursie.

Modele/sprzt dopuszczone do udziau w konkursie zostan pokazane czlonkom klubu wraz ze zdjciami i penym opisem w magazynie klubowym ABBUCa.

1.5 Termin zgaszania:

Zgaszany do udziau w konkursie (w obu kategoriach) sprzt i/lub dokumentacja, schematy, instrukcje itd. musz zosta przesane szefowi dziau sprztowego do 15 sierpnia 2005 celem sprawdzenia/przetestowania. Prace przesane zbyt pno NIE wezm udziau w konkursie.

1.6 Prezentacja sprztu:

Sprzt/rozszerzenia zostan zaprezentowane na dorocznym spotakniu klubu ABBUC (JHV) w padzierniku przez autora/konstruktora lub jego przedstawiciela. W przypadku nieobecnoci autora oraz niewyznaczenia adnego przedstawiciela prezentacj pracy zajmie si szef dziau sprztowego.

1.7 Publikacja zwycizcw:

Zwycizcy zostan wyonieni na dorocznym spotkaniu klubu ABBUC (JHV) w padzierniku. Gosowanie odbdzie si przy pomocy kart do gosowania. Bdzie rwnie moliwe gosowanie drog pocztow. Karta do gosowania bdzie dostarczona kademu czonkowi klubu wraz z magazynem ABBUC na miesic przed spotkaniem. Termin gosowania drog pocztow upywa 20 padziernika, 2005.

1.8 Nagrody:

Nagroda za "najlepszy Sprzt 2005" zostaa ustalona na 500 (piset) EURO. Nagroda dodatkowa za "najlepszy Sprzt w opracowaniu" zostaa ustalona na 100 (sto) EURO.

1.9 Postanowienia kocowe:

Wszelkie drogi prawne s wykluczone. Uczestnicy nie mog wnosi roszcze prawnych odnonie wykonania konkursu. ABBUC e.V. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. W przypadku nieprzyznania nagrody, wraca ona do ABBUC e.V. Wszelkie prawa zastrzeone


*) oczywicie naley wydrukowa wersj angielsk lub niemieck! (przyp. tumacza)

polskie tumaczenie/Polish translation by Jurgi, podzikowania dla McMastera za konsultacje!


ABBUC e. V. "Hardware Contest 2005"

Name of Participant: _____________________________________________________

Street, Nr.: _____________________________________________________________

Zip-Code, City: __________________________________________________________

Country: _________________________________________________________________

Phone Number: ____________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________


Hardware description: ____________________________________________________
(brief & short)                              
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

My hardware should be registered for the following contest (please mark):

 • best Hardware 2005
 • best Hardware in development

By signing the registration sheet, permission is given to publish the delivered documents for the purpose of distribution to all clubmembers (in the clubmagazine). The participant declares his acceptance, that his name, his adress and all belonging hardware documents and files of the contest will be released club internally for non-commercial purposes. He declares hereby, that no rights of third parties (of the contents), the delivered product respectively will be violated in any way. Any offence leads to the exclusion of the contest. The participant sets the organizer (ABBUC e.V.) free from any juridical claims of possible copyright violations. With this sign, the participant confirms to have read and understood the following contest rules. Furthermore, the participant accepts the following contest rules and verifies his notification for the contest:

Date/Sign: _________________ / ____________________________________________

Please print this contest sheet and send it (filled-in and signed) via mail or fax to:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Contest:

To promote the development of new hardware for the Atari 8Bit systems, ABBUC e.V. organizes a hardware contest. The rules and conditions for the participation at the contest are fixed in the following points

1.2 Awards/Prizes:

The following prizes will be given at the annual ABBUC meeting (JHV) 2005:

 • main prize "best hardware 2005"
 • extra prize "best hardware 2005 in development"

1.3 Contest Rules:

1.3.1 Quality check:

The hardware which should participate at the contest must be given to the hardware ressort leader to make some pre-tests for admission to the contest. The tests will check the documented quality of the hardware that is ready for production. The sending of at least one fully-functional product must take place after an agreement with the leader of the hardware ressort. After the contest / the annual ABBUC meeting (JHV) in October, the hardware will be returned to its owner.

1.3.2 Preliminary Conditions:

Allowed for the contest is/are only hardware/upgrades for the Atari 8Bit computer family (600XL, 800XL, 65XE, 130XE). We do allow a) any hardware/upgrades for the computers and b) independant hardware peripherals. Modifications of already existent (hardware-) developments are excluded from participation. Furthermore, the participant must guarantee, that special software (operating systems, computer languages, applications ) is not absolutely required to use the hardware, except that the software is included with the contest hardware and free of any rights of third parties.

In special cases the leader of the hardware ressort (in collaboration with the chief of the club) will decide of an admission or exclusion.

1.4 Notification / Admission conditions:

 • sending of a fully-functional hardware / upgrade and complete documents, schematics, manuals, etc. for admittance to "best hardware 2005" (see also 1.5 deadline!)
 • sending of complete schematics and documents and manuals, etc. (e.g. a prototype) for admittance to "best hardware 2005 in development".
 • readable + understandable documentation and manual of the hardware in german or english.
 • min.3 photos in digital form (with a min. resolution of 1024*768dpi, 24Bit color )
 • The delivered hardware (respectively software) must be free of any rights of third parties. Any sendings, where a violation of copyright can not be excluded without doubt, will NOT take part at the contest.

The (hardware-) models that are allowed for participating will be shown to the club members with a functional description and photos in the ABBUC magazine.

1.5 Deadline:

The participating contest hardware and/or schematics, documentations, manuals, etc. for both categories ("best hardware" and "best hardware in development") must be sent in to the leader of the hardware ressort until August 15th, 2005 for testing / checking. Any hardware and/or schematics, documents, manuals, etc. that has/have been sent too late for testing / checking will NOT take part in the hardware contest.

1.6 Presentation of the Hardware:

The hardware / upgrades will be presented at the annual ABBUC meeting (JHV) in October by its author/developer or a representative. If the author/developer is absent at this meeting and did not name any representative, then the leader of the hardware ressort will present the hardware instead.

1.7 Publication of Winners:

The winners will be found (out) at the annual ABBUC meeting (JHV) in October. The voting will be made with a voting sheet. It is also possible to vote via post/snail-mail. The voting sheet will be given to every club member with the ABBUC magazine that is published one month before the annual meeting. The Deadline for the voting via post/snail-mail has been set to October 20th, 2005.

1.8 Prizes:

The prize for the "best hardware 2005" has been set to EURO 500,00 (five-hundred). The special prize for the "best hardware 2005 in development" has been set to EURO 100,00 (one-hundred).

1.9 Final Conditions:

Any juridical way is excluded. A right of the participant(s) to perform the contest does not exist. Should one category not get a prize, then the prize will go back to ABBUC e.V. All rights reserved!


ABBUC e. V. "Hardware Wettbewerb 2005" 

Name des Teilnehmers: ____________________________________________________

Strae, Nr. ______________________________________________________________

PLZ, Ort: ________________________________________________________________

Land: ____________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________

Beschreibung der Hardware: _______________________________________________
(kurz und knapp)                             
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Meine Hardware wird fr folgenden Wettbewerb angemeldet (zutreffendes bitte ankreuzen):

 • "beste Hardware 2005"
 • "beste Hardware in Entwicklung"

Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars wird die Erlaubnis zur Vervielfltigung der eingereichten Unterlagen zum Zwecke der Verteilung an alle Clubmitglieder (Clubmagazin) erteilt. Der Teilnehmer erklrt sich damit einverstanden, dass sein Name, seine Anschrift sowie die mit der am Wettbewerb teilnehmenden Hardware verbundenen Dokumente und Dateien fr nicht kommerzielle Zwecke clubintern verffentlicht werden drfen. Er erklrt hiermit, dass Rechte Dritter an den Inhalten, bzw. an den eingereichten Produkten selbst, nicht verletzt werden. Ein Versto fhrt zum Ausschluss vom Wettbewerb. Mit dieser Unterschrift besttigt der Teilnehmer die nachstehenden Punkte der Teilnahme= bedingungen gelesen und verstanden zu haben. Ferner erkennt der Teilnehmer die nach genannten Teilnahmebedingungen an und besttigt seine Anmeldung zum Wettbewerb:

Datum/Unterschrift: ___________________ / ________________________________

Bitte drucken Sie dieses Teilnahmeformular aus und schicken es ausgefllt und unterschrieben per Post oder Fax an:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Wettbewerb

Um die Entwicklung neuer Hardware fr die ATARI 8-Bit-Systeme zu frdern, schreibt der ABBUC e. V. einen Hardwarewettbewerb aus. Die Regeln und Bedingungen fr die Teilnahme am Wettbewerb sind in den nachfolgenden Punkten festgelegt.

1.2 Auszeichnungen

Folgende Prmierungen werden auf der Jahreshauptversammlung 2005 erfolgen:

 • Hauptpreis "beste Hardware 2005"
 • Sonderpreis "beste Hardware 2005 in Entwicklung" (Prototyp)

1.3 Teilnahmebedingungen

1.3.1 Qualittscheck

Die zur Wettbewerbsteilnahme vorgesehene Hardware muss dem Ressortleiter Hardware fr die zur Zulassung erforderlichen Vortests zur Verfgung gestellt werden. Bei den Tests werden die beschriebenen Eigenschaften der serienreif aufgebauten Hardware berprft. Die Zusendung je eines betriebsbereiten Produktes hat nach Absprache an den Ressortleiter Hardware zu erfolgen. Nach Abschluss des Wettbewerbs/der JHV 2005 erfolgt die Rckgabe/Rcksendung an den Eigentmer.

1.3.2 Eigenschaften

Zum Wettbewerb zugelassen wird/werden ausschlielich Hardware/Erweiterungen fr die Computerfamilie der ATARI 8-Bit-Reihe (600XL, 800XL, 65XE, 130XE). Zur Zulassung kommen Erweiterungen fr die Computer selbst, wie auch eigenstndige Peripheriegerte. Modifikationen von bereits verfgbaren Entwicklungen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Weiterhin muss der Teilnehmer gewhrleisten, dass spezielle Softwares (Betriebssysteme, Computersprache, Anwendungsprogramme) nicht zwingend zum Betrieb der eingereichten Hardware notwendig sind, es sein denn, die Software ist im Lieferumfang enthalten und frei von jeglichen Rechten Dritter.

In Sonderfllen entscheidet der Ressortleiter Hardware in Zusammenarbeit mit dem 1.Vorsitzenden des Vereins ber eine Zulassung.

1.4 Anmeldung/Zulassungsvoraussetzungen

 • Vorlage eines funktionsfhigen Serienmodell bei der Teilnahme "beste Hardware 2005" (siehe auch Punkt 1.5 Anmeldeschluss)
 • Vorlage von aussagefhigen Unterlagen/Beschreibungen bei der Teilnahme "beste Hardware 2005 in Entwicklung"
 • Verstndliche Beschreibung/Anleitung der Hardware in deutsch oder englisch
 • Mindestens drei Fotos in digitaler Form (min. 1024*768dpi, 24Bit Farbe)
 • Die eingereichte Hardware bzw. Software muss frei von Rechten Dritter sein. Einsendungen, bei denen eine Copyright-Verletzung nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, nehmen NICHT am Wettbewerb teil.

Die zur Teilnahme zugelassenen Modelle werden den Vereinsmitgliedern mit Funktionsbeschreibung und Bild(ern) vorab im ABBUC Magazin vorgestellt.

1.5 Anmeldeschluss

Die zur Teilnahme vorgesehene Hardware beider Kategorien ("beste Hardware" und "beste Hardware in Entwicklung") muss bis sptestens 15.08.2005 beim Ressortleiter Hardware zur Prfung eingegangen sein. Hardware, die nicht, bzw. versptet zur Prfung eingegangen ist, kann nicht am Wettbewerb 2005 teilnehmen.

1.6 Prsentation der am Wettbewerb teilnehmenden Hardware

Die Hardwareerweiterungen werden auf der Jahreshauptversammlung durch den Entwickler bzw. das Entwicklerteam oder deren Vertreter prsentiert.

1.7 Bekanntgabe der Gewinner

Die Gewinner werden durch Abstimmung der Vereinsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung 2005 ermittelt. Die Abstimmung erfolgt per Abstimmungsbogen. Wahlweise kann die Abstimmung auch per Post erfolgen. Der Abstimmungsbogen wird jedem Clubmitglied mit dem vor der JHV 2005 erscheinenden Clubmagazin zugestellt. Einsendeschluss fr die Postabstimmung ist der 20.10.2005

1.8 Preisgelder

Der Preis fr die "beste Hardware 2005" ist mit einem Preisgeld in Hhe von EUR 500,00 dotiert. Der Sonderpreis fr die "beste Hardware 2005 in Entwicklung" ist mit einem Preisgeld in Hhe von EUR 100,00 dotiert.

1.9 Schlussbestimmungen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Rechtsanspruch der Teilnehmer auf Durchfhrung des Wettbewerbs besteht nicht. nderungen sowie Irrtmer vorbehalten. Wird in einer Kategorie kein Preis vergeben, fllt das Preisgeld an den ABBUC e.V. zurck.


autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)