Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

   Wyszukaj pliki   

więcej

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

ABBUC Hardware Contest 2005


Imię i nazwisko uczestnika: ______________________________________________

Ulica, nr: _______________________________________________________________

Kod poczt., miasto: ______________________________________________________

Kraj: ____________________________________________________________________

Nr telefonu: _____________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________

Opis sprzętu: ____________________________________________________________
(krótko i zwięźle) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Mój sprzęt zgłaszam do następującego konkursu (zaznacz):

 • "najlepszy Sprzęt 2005"
 • "najlepszy Sprzęt w opracowaniu"

Podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na publikację dostarczonej dokumentacji do wglądu dla członków klubu (w magazynie klubowym). Zgłaszający wyraża zgodę na publikację jego imienia/nazwiska, adresu, dostarczonej dokumentacji sprzętu i plików dla wewnętrznych (i niekomercyjnych) potrzeb klubu. Deklaruje również, że zgłoszony do konkursu produkt nie narusza praw osób trzecich. Jakiekolwiek naruszenie takich praw spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Uczestnik zwalnia też organizatora (ABBUC e.V.) z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich itp. Swoim podpisem uczestnik potwierdza znajomość, zrozumienie i akceptację zasad konkursu.

Data/Podpis: _________________ / _________________________________________

Niniejszy formularz należy wydrukować *) i wysłać (wypełniony i podpisany), pocztą lub faksem do:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Konkurs:

Celem promocji tworzenia nowego sprzętu dla ośmiobitowych komputerów Atari, ABBUC e.V. organizuje niniejszy konkurs sprzętowy. Zasady uczestnictwa są wyszczególnione w następnych punktach...

1.2 Nagrody:

Na dorocznym spotkaniu członków klubu ABBUC (JHV) wręczone będą następujące nagrody:

 • nagroda główna "najlepszy Sprzęt 2005"
 • nagroda dodatkowa "najlepszy Sprzęt w opracowaniu"

1.3 Regulamin i zasady konkursu:

1.3.1 Sprawdzenie jakości

Sprzęt zgłaszany do konkursu musi być dostarczony szefowi działu sprzętowego celem wykonania pre-testów i dopuszczenia do konkursu. Sprawdzana będzie jakość dokumentacji sprzętu gotowego do produkcji. Po zatwierdzeniu pracy przez szefa działy sprzętowego należy przesłać przynajmniej jeden w pełni działający egzemplarz. Po zakończeniu konkursu / dorocznym spotkaniu klubu ABBUC (JHV) w październiku sprzęt zostanie zwrócony właścicielowi.

1.3.2 Warunki wstępne:

Dopuszczony jest wyłącznie sprzęt/rozszerzenia przeznaczone dla ośmiobitowych komputerów Atari (600XL, 800XL, 65XE, 130XE). Dopuszczamy a) wszelki sprzęt/rozszerzenia dla komputerów i b) niezależne urządzenia peryferyjne. Modyfikacje już istniejących produktów (sprzętu) są wykluczone. Co więcej, uczestnik musi zagwarantować, że żadne specjalne oprogramowanie (systemy operacyjne, języki programowania, aplikacje) nie są absolutnie konieczne do użytkowania zgłaszanego sprzętu, za wyjątkiem oprogramowania dołączonego do zgłaszanego sprzętu i wolnego od wszelkich praw osób trzecich.

W przypadkach niejednoznacznych, szef działu sprzętowego (we współpracy z szefem klubu) zadecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.

1.4 Warunki zgłoszenia:

 • wysłanie w pełni działającego sprzętu / rozszerzenia oraz kompletnej dokumentacji, schematów, instrukcji itd. celem udziału w konkursie na "najlepszy Sprzęt 2005" (zob. również pkt 1.5: termin!)
 • wysłanie kompletnej dokumentacji, schematów, instrukcji itd. (np. prototypu) celem udziału w konkursie na "najlepszy Sprzęt w opracowaniu" .
 • dokumentacja, instrukcja itd musi być czytelnie i zrozumiale napisana po angielsku lub niemiecku.
 • minimum trzy zdjęcia w formie cyfrowej, (w min. rozdzielczości 1024*768dpi, 24Bit kolor).
 • dostarczony sprzęt (i odpowiednie oprogramowanie) nie może naruszać praw osób trzecich. Wszelkie zgłoszenia, gdzie naruszenie praw autorskich nie może być wykluczone z całą pewnością, NIE wezmą udziału w konkursie.

Modele/sprzęt dopuszczone do udziału w konkursie zostaną pokazane czlonkom klubu wraz ze zdjęciami i pełnym opisem w magazynie klubowym ABBUCa.

1.5 Termin zgłaszania:

Zgłaszany do udziału w konkursie (w obu kategoriach) sprzęt i/lub dokumentacja, schematy, instrukcje itd. muszą zostać przesłane szefowi działu sprzętowego do 15 sierpnia 2005 celem sprawdzenia/przetestowania. Prace przesłane zbyt późno NIE wezmą udziału w konkursie.

1.6 Prezentacja sprzętu:

Sprzęt/rozszerzenia zostaną zaprezentowane na dorocznym spotakniu klubu ABBUC (JHV) w październiku przez autora/konstruktora lub jego przedstawiciela. W przypadku nieobecności autora oraz niewyznaczenia żadnego przedstawiciela prezentacją pracy zajmie się szef działu sprzętowego.

1.7 Publikacja zwycięzców:

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na dorocznym spotkaniu klubu ABBUC (JHV) w październiku. Głosowanie odbędzie się przy pomocy kart do głosowania. Będzie również możliwe głosowanie drogą pocztową. Karta do głosowania będzie dostarczona każdemu członkowi klubu wraz z magazynem ABBUC na miesiąc przed spotkaniem. Termin głosowania drogą pocztową upływa 20 października, 2005.

1.8 Nagrody:

Nagroda za "najlepszy Sprzęt 2005" została ustalona na 500 (pięćset) EURO. Nagroda dodatkowa za "najlepszy Sprzęt w opracowaniu" została ustalona na 100 (sto) EURO.

1.9 Postanowienia końcowe:

Wszelkie drogi prawne są wykluczone. Uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń prawnych odnośnie wykonania konkursu. ABBUC e.V. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. W przypadku nieprzyznania nagrody, wraca ona do ABBUC e.V. Wszelkie prawa zastrzeżone


*) oczywiście należy wydrukować wersję angielską lub niemiecką! (przyp. tłumacza)

polskie tłumaczenie/Polish translation by Jurgi, podziękowania dla McMastera za konsultacje!


ABBUC e. V. "Hardware Contest 2005"

Name of Participant: _____________________________________________________

Street, Nr.: _____________________________________________________________

Zip-Code, City: __________________________________________________________

Country: _________________________________________________________________

Phone Number: ____________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________


Hardware description: ____________________________________________________
(brief & short)                              
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

My hardware should be registered for the following contest (please mark):

 • best Hardware 2005
 • best Hardware in development

By signing the registration sheet, permission is given to publish the delivered documents for the purpose of distribution to all clubmembers (in the clubmagazine). The participant declares his acceptance, that his name, his adress and all belonging hardware documents and files of the contest will be released club internally for non-commercial purposes. He declares hereby, that no rights of third parties (of the contents), the delivered product respectively will be violated in any way. Any offence leads to the exclusion of the contest. The participant sets the organizer (ABBUC e.V.) free from any juridical claims of possible copyright violations. With this sign, the participant confirms to have read and understood the following contest rules. Furthermore, the participant accepts the following contest rules and verifies his notification for the contest:

Date/Sign: _________________ / ____________________________________________

Please print this contest sheet and send it (filled-in and signed) via mail or fax to:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Contest:

To promote the development of new hardware for the Atari 8Bit systems, ABBUC e.V. organizes a hardware contest. The rules and conditions for the participation at the contest are fixed in the following points…

1.2 Awards/Prizes:

The following prizes will be given at the annual ABBUC meeting (JHV) 2005:

 • main prize "best hardware 2005"
 • extra prize "best hardware 2005 in development"

1.3 Contest Rules:

1.3.1 Quality check:

The hardware which should participate at the contest must be given to the hardware ressort leader to make some pre-tests for admission to the contest. The tests will check the documented quality of the hardware that is ready for production. The sending of at least one fully-functional product must take place after an agreement with the leader of the hardware ressort. After the contest / the annual ABBUC meeting (JHV) in October, the hardware will be returned to its owner.

1.3.2 Preliminary Conditions:

Allowed for the contest is/are only hardware/upgrades for the Atari 8Bit computer family (600XL, 800XL, 65XE, 130XE). We do allow a) any hardware/upgrades for the computers and b) independant hardware peripherals. Modifications of already existent (hardware-) developments are excluded from participation. Furthermore, the participant must guarantee, that special software (operating systems, computer languages, applications ) is not absolutely required to use the hardware, except that the software is included with the contest hardware and free of any rights of third parties.

In special cases the leader of the hardware ressort (in collaboration with the chief of the club) will decide of an admission or exclusion.

1.4 Notification / Admission conditions:

 • sending of a fully-functional hardware / upgrade and complete documents, schematics, manuals, etc. for admittance to "best hardware 2005" (see also 1.5 deadline!)
 • sending of complete schematics and documents and manuals, etc. (e.g. a prototype) for admittance to "best hardware 2005 in development".
 • readable + understandable documentation and manual of the hardware in german or english.
 • min.3 photos in digital form (with a min. resolution of 1024*768dpi, 24Bit color )
 • The delivered hardware (respectively software) must be free of any rights of third parties. Any sendings, where a violation of copyright can not be excluded without doubt, will NOT take part at the contest.

The (hardware-) models that are allowed for participating will be shown to the club members with a functional description and photos in the ABBUC magazine.

1.5 Deadline:

The participating contest hardware and/or schematics, documentations, manuals, etc. for both categories ("best hardware" and "best hardware in development") must be sent in to the leader of the hardware ressort until August 15th, 2005 for testing / checking. Any hardware and/or schematics, documents, manuals, etc. that has/have been sent too late for testing / checking will NOT take part in the hardware contest.

1.6 Presentation of the Hardware:

The hardware / upgrades will be presented at the annual ABBUC meeting (JHV) in October by its author/developer or a representative. If the author/developer is absent at this meeting and did not name any representative, then the leader of the hardware ressort will present the hardware instead.

1.7 Publication of Winners:

The winners will be found (out) at the annual ABBUC meeting (JHV) in October. The voting will be made with a voting sheet. It is also possible to vote via post/snail-mail. The voting sheet will be given to every club member with the ABBUC magazine that is published one month before the annual meeting. The Deadline for the voting via post/snail-mail has been set to October 20th, 2005.

1.8 Prizes:

The prize for the "best hardware 2005" has been set to EURO 500,00 (five-hundred). The special prize for the "best hardware 2005 in development" has been set to EURO 100,00 (one-hundred).

1.9 Final Conditions:

Any juridical way is excluded. A right of the participant(s) to perform the contest does not exist. Should one category not get a prize, then the prize will go back to ABBUC e.V. All rights reserved!


ABBUC e. V. "Hardware Wettbewerb 2005" 

Name des Teilnehmers: ____________________________________________________

Straße, Nr. ______________________________________________________________

PLZ, Ort: ________________________________________________________________

Land: ____________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________

Beschreibung der Hardware: _______________________________________________
(kurz und knapp)                             
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Meine Hardware wird für folgenden Wettbewerb angemeldet (zutreffendes bitte ankreuzen):

 • "beste Hardware 2005"
 • "beste Hardware in Entwicklung"

Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars wird die Erlaubnis zur Vervielfältigung der eingereichten Unterlagen zum Zwecke der Verteilung an alle Clubmitglieder (Clubmagazin) erteilt. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name, seine Anschrift sowie die mit der am Wettbewerb teilnehmenden Hardware verbundenen Dokumente und Dateien für nicht kommerzielle Zwecke clubintern veröffentlicht werden dürfen. Er erklärt hiermit, dass Rechte Dritter an den Inhalten, bzw. an den eingereichten Produkten selbst, nicht verletzt werden. Ein Verstoß führt zum Ausschluss vom Wettbewerb. Mit dieser Unterschrift bestätigt der Teilnehmer die nachstehenden Punkte der Teilnahme= bedingungen gelesen und verstanden zu haben. Ferner erkennt der Teilnehmer die nach genannten Teilnahmebedingungen an und bestätigt seine Anmeldung zum Wettbewerb:

Datum/Unterschrift: ___________________ / ________________________________

Bitte drucken Sie dieses Teilnahmeformular aus und schicken es ausgefüllt und unterschrieben per Post oder Fax an:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Wettbewerb

Um die Entwicklung neuer Hardware für die ATARI 8-Bit-Systeme zu fördern, schreibt der ABBUC e. V. einen Hardwarewettbewerb aus. Die Regeln und Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb sind in den nachfolgenden Punkten festgelegt.

1.2 Auszeichnungen

Folgende Prämierungen werden auf der Jahreshauptversammlung 2005 erfolgen:

 • Hauptpreis "beste Hardware 2005"
 • Sonderpreis "beste Hardware 2005 in Entwicklung" (Prototyp)

1.3 Teilnahmebedingungen

1.3.1 Qualitätscheck

Die zur Wettbewerbsteilnahme vorgesehene Hardware muss dem Ressortleiter Hardware für die zur Zulassung erforderlichen Vortests zur Verfügung gestellt werden. Bei den Tests werden die beschriebenen Eigenschaften der serienreif aufgebauten Hardware überprüft. Die Zusendung je eines betriebsbereiten Produktes hat nach Absprache an den Ressortleiter Hardware zu erfolgen. Nach Abschluss des Wettbewerbs/der JHV 2005 erfolgt die Rückgabe/Rücksendung an den Eigentümer.

1.3.2 Eigenschaften

Zum Wettbewerb zugelassen wird/werden ausschließlich Hardware/Erweiterungen für die Computerfamilie der ATARI 8-Bit-Reihe (600XL, 800XL, 65XE, 130XE). Zur Zulassung kommen Erweiterungen für die Computer selbst, wie auch eigenständige Peripheriegeräte. Modifikationen von bereits verfügbaren Entwicklungen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Weiterhin muss der Teilnehmer gewährleisten, dass spezielle Softwares (Betriebssysteme, Computersprache, Anwendungsprogramme) nicht zwingend zum Betrieb der eingereichten Hardware notwendig sind, es sein denn, die Software ist im Lieferumfang enthalten und frei von jeglichen Rechten Dritter.

In Sonderfällen entscheidet der Ressortleiter Hardware in Zusammenarbeit mit dem 1.Vorsitzenden des Vereins über eine Zulassung.

1.4 Anmeldung/Zulassungsvoraussetzungen

 • Vorlage eines funktionsfähigen Serienmodell bei der Teilnahme "beste Hardware 2005" (siehe auch Punkt 1.5 Anmeldeschluss)
 • Vorlage von aussagefähigen Unterlagen/Beschreibungen bei der Teilnahme "beste Hardware 2005 in Entwicklung"
 • Verständliche Beschreibung/Anleitung der Hardware in deutsch oder englisch
 • Mindestens drei Fotos in digitaler Form (min. 1024*768dpi, 24Bit Farbe)
 • Die eingereichte Hardware bzw. Software muss frei von Rechten Dritter sein. Einsendungen, bei denen eine Copyright-Verletzung nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, nehmen NICHT am Wettbewerb teil.

Die zur Teilnahme zugelassenen Modelle werden den Vereinsmitgliedern mit Funktionsbeschreibung und Bild(ern) vorab im ABBUC Magazin vorgestellt.

1.5 Anmeldeschluss

Die zur Teilnahme vorgesehene Hardware beider Kategorien ("beste Hardware" und "beste Hardware in Entwicklung") muss bis spätestens 15.08.2005 beim Ressortleiter Hardware zur Prüfung eingegangen sein. Hardware, die nicht, bzw. verspätet zur Prüfung eingegangen ist, kann nicht am Wettbewerb 2005 teilnehmen.

1.6 Präsentation der am Wettbewerb teilnehmenden Hardware

Die Hardwareerweiterungen werden auf der Jahreshauptversammlung durch den Entwickler bzw. das Entwicklerteam oder deren Vertreter präsentiert.

1.7 Bekanntgabe der Gewinner

Die Gewinner werden durch Abstimmung der Vereinsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung 2005 ermittelt. Die Abstimmung erfolgt per Abstimmungsbogen. Wahlweise kann die Abstimmung auch per Post erfolgen. Der Abstimmungsbogen wird jedem Clubmitglied mit dem vor der JHV 2005 erscheinenden Clubmagazin zugestellt. Einsendeschluss für die Postabstimmung ist der 20.10.2005

1.8 Preisgelder

Der Preis für die "beste Hardware 2005" ist mit einem Preisgeld in Höhe von EUR 500,00 dotiert. Der Sonderpreis für die "beste Hardware 2005 in Entwicklung" ist mit einem Preisgeld in Höhe von EUR 100,00 dotiert.

1.9 Schlussbestimmungen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Rechtsanspruch der Teilnehmer auf Durchführung des Wettbewerbs besteht nicht. Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Wird in einer Kategorie kein Preis vergeben, fällt das Preisgeld an den ABBUC e.V. zurück.


autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)